Ýokary hilli we uzak ömürli
haltalar

Dünýäniň öňde baryjy tehnologiýalary
bilen ýokary hiliň tapawudyny biliň

Hili

Ýokary hilli

Müşderi kanagatlandyryşy

100%

Enjamlar

Lohia Corp
Devotrans
SML
Austrofil HT
sesveren

Harytlarymyz

Dünýa belli kompaniýalaryň enjamlary
tarapyndan öndürülýän ýokary hilli
harytlarymyza tanyş boluň!

Biz barada

2020-nji ýylda Ahal welaýatynyň çäginde açylan hususy kärhana tiz wagtda kämillige tarap barýar, ýaş hünärmenler we döwrebap enjamlar ornaşdyrlan kärhana polipropilenden haltalaryň dürli görnüşlerini, haltalyk matalary, halta sapaklaryny, ýer örtükleri, multiflament ýüplükleri öndürmek we satmak işini alyp barýar. Uzak möhletleýin bähbitli gatnaşyklary maksat edinýän kärhanamyz içerki bazarda we daşary ýurtlarda ençeme ygtybarly hyzmatdaşlary edinmegi başardy.

Şahadatnamalar

Biziň kärhanamyz dünýä derejesinde hil
taýdan, kärhana taýdan dürli
şahadatnamalara laýyk görüldi

Suratlarymyz

Biziň kärhanamyzyň suratlaryny sizi görmage çagyrýarys

Habarlaşmak üçin

Tel: +99365 872664 

Tel: +99361 749814

Tel: +99312 595183

Email: info.turkmencyragy@gmail.com

Salgy: Türkmenistan, Ahal welaýaty, Ak Bugdaý etraby, önümçilik zolagy, Bereketli köçesi 31-nji jaý

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.